2-gi NABÓR WNIOSKÓW NA MIKRODOTACJE W RAMACH PROJEKTU

„PODLASKI POZARZĄDOWY FUNDUSZ MIKRODOTACJI - II edycja”  KONKURS 2/2017

Fundacja Forum Inicjatyw Rozwojowych jako Operator FIO - Podlaskie we współpracy z Łomżyńskim Forum Samorządowym ogłasza nabór do Konkursu 2/2017 o przyznanie wsparcia na realizację projektów w ramach „Podlaskiego Pozarządowego Funduszu Mikrodotacji - II edycja” dla organizacji pozarządowych z terenu województwa podlaskiego.


Projekt dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.
Termin naboru wniosków od 01.06.2017r. do 30.06.2017r.

I. Rodzaj realizowanych działań

 Celem głównym projektu „Podlaski Pozarządowy Fundusz Mikrodotacji - II edycja” jest zwiększenie ilości różnorodnych małych inicjatyw lokalnych na rzecz wspólnot poprzez udzielenie wsparcia finansowego młodym NGO's umożliwiając obywatelom większe angażowanie się w sprawy lokalne na terenie woj. podlaskiego.

II. Wysokość środków

 Kwota wnioskowanego wsparcia nie może być mniejsza niż 1000 zł i nie może przekraczać 5000 zł. Alokacja środków finansowych w Konkursie 2/2017 na dofinansowanie Mikrodotacji to 143 475,00 zł.

III. Termin realizacji projektów w ramach 2 Konkursu

- Termin rozpoczęcia realizacji projektów w ramach Konkursu 2/2017 to 01.09.2017 r.

- Termin zakończenia realizacji projektów w ramach Konkursu 2/2017 to 31.10.2017 r.

- Termin złożenia sprawozdania końcowego z realizacji projektów w ramach Konkursu 2/2017 to 14 dni kalendarzowych od zakończenia realizacji projektu

IV. Kto może otrzymać wsparcie?

- Młoda organizacja pozarządowa - to organizacja w rozumieniu art. 3 ust. 2 i 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (z dnia 24 kwietnia 2003 r.), która została wpisana do KRS nie wcześniej niż 30 miesięcy od dnia złożenia wniosku o mikrodotację. Ponadto roczny przychód takiej organizacji za poprzedni zakończony rok obrotowy jej funkcjonowania nie może przekraczać 25 tys. zł.

V. Kryteria wyboru Wniosków

Ocena Wniosków odbywać się będzie w trzech etapach określonych w Regulaminie:

I etap - Ocena formalna

II etap - Ocena zgodności Wniosku z priorytetami FIO - rekomendacja RADY AMBASADORÓW (społeczne ciało opiniodawcze kwalifikujące Formularze do oceny merytorycznej)

III etap - Ocena merytoryczna

KRYTERIUM PREMIUJĄCE
- realizator lub przedmiot realizacji projektu jest z obszaru tzw."białych plam" m.in.: 
◊ powiat Wysokie Mazowieckie
◊ region kolneński - gmina Kolno, gmina Turośl 
◊ region grajewski - miasto Grajewo, miasto Szczuczyn 
◊ powiat Łomża 


VI. Termin i warunki składania Wniosków

Wypełniony formularz Wniosku wraz z załącznikiem KRS należy złożyć w terminie od dnia 01.06.2017 r. do dnia 30.06.2017 r.

 

Wnioski należy składać osobiście w siedzibie Fundacji Forum Inicjatyw Rozwojowych, ul. Brukowa 28 lok. 4, Białystok od poniedziałku do piątku od 8.00 do 16.00 lub za pośrednictwem poczty/kuriera na adres: Fundacja Forum Inicjatyw Rozwojowych, ul. Brukowa 28 lok. 4, 15-889 Białystok.

oraz w Fundacji Forum Inicjatyw Rozwojowych oddział w Łomży ul. Farna 1, 18 - 400 Łomża

UWAGA!! W przypadku wniosków składanych za pośrednictwem poczty/kuriera decyduje data wpływu do Fundacji Forum Inicjatyw Rozwojowych.

Operator konkursu nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia ze strony poczty lub innego pośrednika usług pocztowych.

 

Dokumenty do pobrania:


Regulamin (pobierz) 

Formularz wniosku dla młodych organizacji (pobierz) 

Karta oceny formalnej (pobierz) 

Karta rekomendacji (pobierz) 

Karta oceny merytorycznej (pobierz) 

Umowa (pobierz) 

Zasady rozliczania Mikrodotacji (pobierz) 


W trakcie naboru istnieje możliwość konsultacji w Biurze projektu.

 

Informujemy, iż Fundacja Forum Inicjatyw Rozwojowych zakończyła ocenę merytoryczną Formularzy wniosków o mikrodotacje w Konkursie 1/2017 Podlaskiego Pozarządowego Funduszu Mikrodotacji - II edycja.

W załączeniu Lista Rankingowa Wniosków (pobierz)