„Usługi doradztwa zawodowego popytowego indywidualnego i grupowego wraz z tworzeniem Indywidualnych Planów Działania.”

w ramach projekt „DOBRY ZAWÓD – FAJNE ŻYCIE – popularyzacja kształcenia zawodowego w województwie podlaskim” realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa III - Kompetencje i kwalifikacje, Działanie 3.1. – Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki, Poddziałanie 3.3.1. – Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki.

 

 

- Ogłoszenie nr 544300-N-2018 z dnia 2018-04-12 r.

 

- SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

 

- Załącznik nr 1 do SIWZ

 

- Załącznik nr 2 do SIWZ

 

- Załącznik nr 3 do SIWZ

 

- Załącznik nr 4 do SIWZ

 

- Załącznik nr 5 do SIWZ

 

- Załącznik nr 6 do SIWZ

 

- Załącznik nr 7 do SIWZ