Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na Usługi doradztwa zawodowego popytowego indywidualnego i grupowego wraz z tworzeniem Indywidualnych Planów Działaniaw ramach projekt „DOBRY ZAWÓD – FAJNE ŻYCIE – popularyzacja kształcenia zawodowego w województwie podlaskim” realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa III - Kompetencje i kwalifikacje, Działanie 3.1. – Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki, Poddziałanie 3.3.1. – Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki.

 - Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty