Drukuj

Nabór biznesplanów w ramach projektu „Przedsiębiorczy Subregion Łomżyński” w terminie od 26.11.2018 do 30.11.2018 w  godz. 7.30 - 15.00

W dniu 08.11.2018 została zaakceptowana dokumentacja dotycząca realizacji wsparcia w ramach projektu „Przedsiębiorczy Subregion Łomżyński”, w związku z czym w terminie od 26.11.2018 do 30.11.2018 w  godz. 7.30 - 15.00 będzie prowadzony nabór wniosków o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości wraz z załącznikami.

Uczestnicy projektu w powyższym terminie są zobowiązani złożyć w biurze projektu w Starostwie Powiatowym w Łomży (Łomża ul. Szosa Zambrowska 1/27 pok. 322) lub Łomżyńskim Forum Samorządowym (Łomża, Stary Rynek 14, pok. 110) następujące dokumenty w 2 egzemplarzach:

  1. Wniosek o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości
  2. Biznesplan wraz z oświadczeniem uczestnika dot. podatku VAT– zał. nr 1 do wniosku
  3. Harmonogram rzeczowo-finansowy inwestycji – zał. nr 2 do wniosku

Wraz z wersją papierową należy przedłożyć wypełnione dokumenty na płycie CD lub pendrive.

Ponadto prosimy Państwa o zapoznanie się z poniżej zamieszczonym regulamin przyznawania wsparcia oraz wzorami dokumentów, które będą wypełniane na etapie przyznawania wsparcia w projekcie.

 Najważniejsza zmiana wprowadzona przez Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego to sprawy podatku VAT. - & 4 ust. 4 umowy o dotację:

  1. Po podpisaniu umowy z uczestnikiem następuje wypłata środków:
  2. a) w kwocie pełnej, tj. kwocie wskazanej w biznesplanie

- w przypadku, gdy uczestnik w oświadczeniu, o którym mowa w biznesplanie, wskaże, iż nie zamierza zarejestrować się jako podatnik VAT,

  1. b) w kwocie pomniejszonej[1], tj. kwocie wskazanej w biznesplanie pomniejszonej o iloraz kwoty z biznesplanu i liczby 1,23 (np. kwota z biznesplanu 123 zł/1,23 = 100 zł)

- w przypadku, gdy uczestnik w oświadczeniu, o którym mowa w biznesplanie, wskaże, iż zamierza zarejestrować się jako podatnik VAT.

 

[1] Pomniejszenie kwoty dotacji wynika z faktu możliwości wystąpienia podwójnego finansowania: uczestnik, któremu dotacja byłaby wypłacana w pełnej kwocie, posiadając status podatnika VAT, mógłby odzyskać ze środków publicznych podatek VAT naliczony od towarów i usług zakupionych w ramach uruchamiania działalności gospodarczej. Kwota pomniejszenia stanowi maksymalną potencjalną kwotę, którą uczestnik mógłby w ten sposób odzyskać.

 

Załączniki

  1. Załączniki skompresowane do pobrania w formacie winrar