W załączeniu prezentujemy wyniki oceny formalno – merytorycznej wniosków o udzielenie dotacji inwestycyjnej oraz wsparcia pomostowego, złożonych przez uczestników projektu pn. „Przedsiębiorczy Subregion Łomżyński”,

współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,

nr projektu WND-RPPD.02.03.00-20-0086/16

nr umowy UDA-RPPD.02.03.00-20-0086/16-00

 

Informujemy, iż zgodnie z § 4 ust. 9  Regulaminu przyznania wsparcia bezzwrotnego na rozwój przedsiębiorczości Beneficjent tworzy w ramach budżetu rezerwę finansową w wysokości 15% wartości środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości (dotacji inwestycyjnych oraz wsparcia pomostowego) planowanych do udzielenia w ramach projektu (34 osoby z najlepszymi ocenami otrzyma dotację, a 6 dotacji zostanie przekazana dla uczestników projektu, którzy po ewentualnej procedurze odwoławczej zostaną zakwalifikowani na listę najlepszych 40)oraz zgodnie z § 4 ust. 10 w/w Regulaminu Uczestnikowi projektu, który nie otrzymał środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości z powodu braku środków, lub którego wniosek i biznesplan został odrzucony na etapie oceny przysługuje prawo złożenia do Beneficjenta (Starostwo Powiatowe w Łomży, Szosa Zambrowska 1/27, 18- 400 Łomża) wniosku o ponowną weryfikację Wniosku o udzielenie dotacji inwestycyjnej oraz wsparcia pomostowego w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania (za potwierdzeniem odbioru) pisemnej informacji o wyniku oceny.

 

Załączniki

  1. Wyniki oceny formalno – merytorycznej wniosków o udzielenie dotacji inwestycyjnej oraz wsparcia pomostowego, złożonych przez uczestników projektu