Drukuj

OGŁOSZENIE O NABORZE

NA WOLNE STANOWISKO PRACY

Z DNIA   11.01.2019 r.

 Zarząd Stowarzyszenia Łomżyńskie Forum Samorządowe ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy:

 OSOBA DO OBSŁUGI KSIĘGOWEJ STOWARZYSZENIA ŁOMŻYŃSKIE FORUM SAMORZĄDOWE

Liczba kandydatów do wyłonienia: 1 osoba

 

Wymagania:

 1. Niezbędne:

- Wykształcenie wyższe ekonomiczne, finansowe lub administracyjne (kserokopia dyplomu),

- Minimum 5 letnie doświadczenie zawodowe w księgowości,

- Znajomość zagadnień prawnych wynikających z ustaw: o finansach publicznych,
o rachunkowości i innych przepisów regulujących pracę na ww. stanowisku,

- Znajomość zasad księgowania,

- Biegła obsługa komputera i urządzeń biurowych,

- Umiejętność obsługi programów księgowych,

- Oświadczenie o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwa umyślne

- Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu 
z pełni praw publicznych.

 

Uwagi: każde z powyższych wymagań powinno być udokumentowane lub potwierdzone oświadczeniem.

 

 1. Dodatkowe:

- Doświadczenie na stanowisku pracy o podobnym charakterze,

- Doświadczenie lub umiejętność rozliczania projektów z funduszy zewnętrznych w tym UE

- Znajomość systemów finansowo-księgowych

 

Cechy i predyspozycje osobowościowe kandydata:

- Umiejętność organizacji i planowania pracy,

- Umiejętność podejmowania samodzielnych decyzji,

- Sumienność i rzetelność w wykonywaniu zadań,

- Samodzielność i inicjatywa w podejmowaniu działań,

- Zdolność analitycznego myślenia,

- Odpowiedzialność,

-  Rzetelność,

- Komunikatywność,

- Dokładność

- Odporność na stres.

 

Zakres wykonywanych zadań:

 1. Prawidłowe i bieżące prowadzenie księgowości oraz sprawozdawczości finansowej.
 2. Terminowe dokonywanie rozliczeń finansowych zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.
 3. Należytym wykonywaniem obowiązków sprawozdawczych  wynikających z warunków prowadzonej działalności Stowarzyszenia.
 4. Sprawdzanie dowodów księgowych pod względem formalno-rachunkowym i ich dekretacja.
 5. Prowadzenie ewidencji syntetycznej i analitycznej stowarzyszenia.
 6. Okresowe uzgadnianie stanu ewidencji syntetycznej i analitycznej.
 7. Dokonywanie kontroli wewnętrznej przychodów i kontroli pod względem zgodności
  z planem finansowym.
 8. Prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia.
 9. Sporządzanie bilansu i stosownych sprawozdań liczbowych.
 10. Naliczanie wynagrodzeń pracowniczych
 11. Składanie niezbędnej dokumentacji do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
 12. Składanie niezbędnych dokumentacji do Urzędu Skarbowego.
 13. Sporządzenie informacji o uzyskanych dochodach.

 

Forma zatrudnienia

Umowa cywilno – prawna, średnio 10 godz/m-c

 

Wymagane dokumenty:

 1. Curriculum Vitae wraz z oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)). 
 1. Dokumenty potwierdzające wymagania niezbędne i dodatkowe wymienione powyżej.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętych kopertach w siedzibie Biura Stowarzyszenia Łomżyńskie Forum Samorządowe lub przesłać pocztą na adres: Łomżyńskie Forum Samorządowe, Stary Rynek 14, 18-400 Łomża pokój 109 z dopiskiem: Nabór na wolne stanowisko pracy osoby do obsługi księgowej Stowarzyszenia Łomżyńskie Forum Samorządowe.

OFERTY NALEŻY SKŁADAĆ W NIEPRZEKRACZALNYM TERMINIE DO DNIA 25.01.2019 r. (DECYDUJE DATA WPŁYWU)

Zgłoszenia kandydatów złożone po terminie lub w inny sposób niż określony w ogłoszeniu nie wezmą działu w postępowaniu rekrutacyjnym. Niezłożenie kompletu wymaganych dokumentów jest równoznaczne z niespełnieniem wymogów formalnych.

 

 - OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACY