Drukuj

Łomżyńskie Forum Samorządowe
 ogłasza konkurs
na Partnera Łomżyńskiego Forum Samorządowego
do wspólnego przygotowania i realizacji projektu z partnerem
w ramach Osi Priorytetowej III Kompetencje i kwalifikacje, Działania 3.2 Kształtowanie  i rozwój kompetencji kadr regionu, Poddziałania 3.2.1 Rozwój kompetencji językowych  i TIK oraz wsparcie wybranych form kształcenia ustawicznego zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki/Poddziałania 3.2.2 Pozaszkolne formy kształcenia dorosłych,
Numer naboru: RPPD.03.02.01_03.02.02-IP.01-20-001/19”.

Działając na podstawie art. 33 ust 2 i 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r.
o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych
w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2014 r. poz. 1146 ze zm.), zarządza się
co następuje:

 

 - Nabór Partnera

 - Załącznik nr 1, formularz oferty

 - Załącznik nr 2, Oświadczenie DB

 - Załącznik nr 3, Wzór strategii Projektu Grantowego