Drukuj

W związku z ogłoszonym w dniu 06.09.2019 r. konkursem na Partnera Łomżyńskiego Forum Samorządowego do wspólnego przygotowania i realizacji projektu z partnerem w ramach Osi Priorytetowej III Kompetencje i kwalifikacje, Działania 3.2 Kształtowanie  i rozwój kompetencji kadr regionu, Poddziałania 3.2.1 Rozwój kompetencji językowych  i TIK oraz wsparcie wybranych form kształcenia ustawicznego zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki/Poddziałania 3.2.2 Pozaszkolne formy kształcenia dorosłych, Numer naboru: RPPD.03.02.01_03.02.02-IP.01-20-001/19, wyłoniono następujący podmiot:  Łomżyńska Rada Federacji Stowarzyszeń Naukowo – Technicznych NOT, 18-400 Łomża, ul Polowa 45.