Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pt. Zarządzanie projektami z zakresu profilaktyki wad postawy u dzieci w powiatach: Grajewskim, Kolneńskim, Łomżyńskim oraz Zambrowskim, znak postępowania BZP 7.1/1.2020

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pt. Zarządzanie projektami: „Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.1 / 3.2.2 RPO – II edycja”, znak postępowania BZP 321/322.1.2020

 

 - BZP 7.1/1.2020

 - BZP 321/322.1.2020